PŁETWONUREK
NITROKSOWY KDP/CMAS
(PN 1)


Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne
umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych w wodach
otwartych w zakresie posiadanych uprawnień dla ciśnienia parcjalnego O2 nie większego niż 0,14 MPa

Warunki uczestnictwa w kursie:
  • Ukończone 14 lat
  • Minimum Stopień Płetwonurka KDP/CMAS * (P1) lub uprawnienia do nurkowania do głębokości 18 m dowolnej organizacji
  • Wykonanie 25 nurkowań po uzyskaniu stopnia (P1), w tym 4 w okresie 8 tygodni poprzedzających kurs
  • zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich
  • orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania
Przebieg szkolenia:
Wykłady ( 5 godzin) oraz zajęcia praktyczne ( 4 godziny), w ciągu 2-ch dni szkoleniowych, w tym 2 nurkowania (bez przystanków dekompresyjnych) w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/CMAS o minimalnym czasie każdego nurkowania 20 min. i maksymalnym ciśnieniu parcjalnym tlenu w mieszaninie 0.14 MPa.

Kadra kursu:

•    Uprawniony Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS * (M 1) z uprawnieniami nitroksowymi ( MN 1).

•    Stosunek instruktorzy/ kursanci w części praktycznej 1: 4;

Uprawnienia:

Nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. ppO2 - 0,14 MPa) w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS i czasów pobytu na dnie nie wymagających stosowania przystanków dekompresyjnych.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS (PN1)