PŁETWONUREK  KDP/CMAS**  

(P2)

Zakres szkolenia:

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie na dużych głębokościach (40 m) w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach, udzielanie pomocy w wypadkach nurkowych oraz stosowanie technik autoratowniczych.

Warunki uczestnictwa w kursie:

·         ukończone 16 lat,

·         posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS* (P1), potwierdzonego certyfikatem KDP/CMAS lub równorzędnego stopnia innej organizacji,

·         posiadanie stopni specjalistycznych, potwierdzonych certyfikatami KDP/CMAS z zakresu nurkowania nocnego (PNO), nurkowania nawigacyjnego (PNA) i nurka eksploracyjnego (PE) lub równorzędnych stopni innych organizacji,

·         zalogowane 30 nurkowań (łącznie z nurkowaniami szkoleniowymi), w tym przynajmniej 10 na głębokość większą niż 20 m,

·         zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich,

·         orzeczenie lekarza o zdolności do uprawiania płetwonurkowania.


Przebieg szkolenia

Wykłady (15 godz.) i zajęcia praktyczne (27 godz.) należy przeprowadzić w ciągu 6 dni szkoleniowych. Łączny czas pobytu pod wodą powinien wynosić łącznie minimum 300 min pod wodą i obejmować 10 nurkowań w wodach otwartych, w tym 7 nurkowań na głębokość 20 m, 1 nurkowanie na głębokość 30 m i 2 nurkowania na głębokość 40 m.

 

Szkolenie musi być zrealizowane w ciągu 2 miesięcy.

 

Kadra kursu:

·    Kierownik Szkolenia Instruktor Płetwonurkowania KDP/CMAS** (M2).

·    Stosunek instruktor / kursanci podczas zajęć pod wodą powinien wynosić 1 : 4.

 

Płetwonurek KDP/CMAS** ma prawo:

·              nurkować do głębokości  40 m  w grupie z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach (przynajmniej jedna osoba w grupie musi być pełnoletnia).

 

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP/CMAS i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (P2).